Di Gleria Zsuzsanna felhívása

Ismét Társakat keresek közös munkához
Mostanában rengeteget olvashattunk a az emberiséget egyénenként és közösségként is érő rengeteg
kedvezőtlen hatásról, ezzel kapcsolatban sok negatív gondolat jelent meg. Többekben
megfogalmazódott, hogy inkább a magunk szerény, de igen hatékony módján válaszokat kellene
adnunk a megjelent új kihívásokra. Ilyen lehetőség a 18 órakor közösen végzett euritmia, vagy a 21
órakor közösen olvasott János evangélium első része. Mindkét esetben a szellem fénye körbejárja a
Földet minden nap.
Már korábban is megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy a biodinamikus preparátumok
használata több, mint olyan élelem termelésére adott eszköz, mely alkalmas arra, hogy az emberben
az én erőket megfelelő kibontakozáshoz segítse. Rudolf Steiner a mezőgazdasági kurzust élete utolsó
pünkösdjén tartotta és ez mindenképpen komoly üzenetként jelenik meg előttünk, mivel arra utal,
hogy a preparátumok használata valamilyen módon a közösség alkotást is szolgálja. A preparátumok
használatát is közös időben kéne végeznünk, így közösséget alkotva egymással. Az egyes pontok a
Földön már léteznek, hiszen rengeteg biodinamikus gazdaság van a világban és most nem csak a nagy
gazdaságokra gondolok, mert itt a méret egyáltalán nem számít. Mindenki, aki ilyen munkát végez
bármilyen kicsi területen az létrehoz egy pontot a világban, ahol az Ég és a Föld összeér. Ezeken a
pontokon az éteri-Krisztusi erőket erősítjük minden egyes alkalommal, amikor használjuk a
preparátumokat. Rudolf Steiner minden bizonnyal előre látta, hogy Krisztus megjelenését az
éteriségben nem fogja kellő mértékben érezni az emberiség, mert a természetes éteri látás
kialakulása külső okok miatt nem halad kellő ütemben, ezért olyan lehetőséget adott a kezünkbe,
mellyel olyan módon kapcsolódhatunk ezekhez az erőhöz, amelyhez elég némi belátás és jóakarat. A
helyi idő szerint egy időben végzett munka során a Krisztusi fény körberagyoghatja a Földet,
összekötve a már meglévő pontokat, létrehozva egy magasabb minőséget. A lényeg itt a közös
munkán van. Ez egy plusz keverést jelent a legtöbb helyen, nem arra gondolok, hogy az évi szokásos
munkát erre a napra kéne koncentrálni. Ez egy ünnepi alkalom, amikor közösen dolgozunk és utána
körülnézünk, hogy hol lenne szükség a saját területünkön az elkészült preparátumra és ott azt
felhasználjuk. Akinek valamilyen okból keverésre az adott nap nem megfelelő, de mégis részt
szeretne venni ebben a közös munkában az olthat komposztot is. Ezáltal egy individuális elemmel
gazdagodik a munka, hiszem mindenki, aki kapcsolódni szeretne a közös munkához, az saját belátása
szerint választhat. (Eredetileg úgy gondoltam a közösség alkotás ezen a téren még az által is
fokozható, hogy a munkában résztvevők nem a saját kertjükben kevernek, hanem egy hozzá közel
lévő szintén biodinamikusan dolgozó társuknál, így a szó legszorosabb értelmében véve egymásért
dolgoznánk, de sajnos jelen helyzetben ezt még nem látom kivitelezhetőnek, talán ez a következő
szintje ennek a munkának :)) Az első ilyen közös keverést ebben az évben Pünkösd vasárnap
(2020.05.31.) helyi idő szerint reggel 7-8 óráig tartó kvarc preparátum keveréssel és akinek az volt a
megfelelő munka komposzt oltással már megtartottuk.
Most jött el az ideje a következő közös keverésnek és/ vagy komposzt oltásnak. 2020.09.27-én
vasárnap (ez a Mihály naphoz legközelebb eső vasárnap) helyi idő szerint 16-17 óráig tartó humusz
preparátum keveréssel és/ vagy komposzt oltással ünnepeljük meg az idén Mihály kozmikus
győzelmét a sárkány felett. Sokan ezen a napon készítik a preparátumokat is, általában a délelőtti
órákban, ezzel még jobban megerősödik közös munkánk hatása. Köszönöm, hogy csatlakoztok,
megosztjátok, lefordítjátok és elkülditek mindenkinek, akinek csak lehet.
Hálás szívvel: di Gleria Zsuzsanna

 

I’m again looking for partners to join me in a mutual project.
These days one can often read about the large number of unfavorable effects that come to
us as individuals and as communities, and many negative thoughts have arisen as a result.
The idea was born in many of us to rather answer these new challenges in our own modest,
but very effective ways. Such an opportunity is simultaneously performing Eurythmy at 6
p.m., or reading the prologue to the Gospel of John at 9 p.m. In both cases the light of the
spirit circles the Earth every day.
I conceived of the thought a while ago, that using biodynamic preparations is more than a
tool for producing food capable of aiding the I-forces to unfold in man. Rudolf Steiner held
the agricultural course at the last Pentecost of his life, and this represents a serious message,
since it suggests that using the preparations serves to form community in a certain fashion.
The spreading of the preparations is supposed to take place at given times simultaneously,
thereby building a community with one another. The individual places already exist all over
the planet, since there is a large number of biodynamic farms in the world, and I don’t just
mean the large ones, because size does not matter here at all. Everybody who does such
work, on however small a property, creates a place where Heaven and Earth come together.
On these spots we strengthen the etheric Christ-forces every single time we use the
preparations. No doubt, Rudolf Steiner foresaw, that the coming of the Christ in the etheric
will not be felt sufficiently by mankind, because the development of the natural etheric
vision was not happening at a sufficient speed due to outside causes, so he gave us a
possibility to join with these forces that only requires some insight and goodwill. The work
done at the same local time enables the Christ-light to envelop the Earth, connecting the
already existing places/spots, creating a higher quality. The point is performing the work
together. This would mean one extra stirring day in most places, as I’m not thinking about
having to concentrate the usual yearly work to this very day. This is a day of celebration,
when we work together and then look around in our own area and find where the
preparation is needed and use it there. If someone wishes to participate in this mutual work,
but the day does not fit them for making a preparation, he could inoculate compost. Thereby
the work is enriched by an individual element, since everybody who would like to participate
can decide according to his/her own accord. (Originally I thought that community building
could be enhanced even further, if the people participating did not perform the stirring on
their own property, but rather on the property of a colleague who farms biodynamically
nearby, because then we’d be working for each other in the strictest sense of the word, but
unfortunately I cannot see how this would be possible at this point. This could be the next
level of the work.) We held the first common stirring on Whit Sunday this year, between 7
and 8 a.m. local time. We made the quartz preparation, or compost inoculation, for whom
that was more appropriate.
The time for the second common stirring or compost inoculation has come. On Sunday, 27
September 2020 (the Sunday closest to Michaelmas) between 4 p.m. and 5 p.m. local time
we will celebrate Michael’s cosmic victory over the dragon by stirring the humus preparation
and/or inoculating compost. Many will make the preparations on this day as well, usually in

the morning hours, by which the effect of the common work will be further strengthened. I
thank you if you join us, share this letter, translate it, and send it to everybody possible.
With a heart full of gratitude,
Zsuzsanna di Gleria