BIODINAMIKUS ÉLET Az új biodinamikus szövetség létrejöttéről

BIODINAMIKUS ÉLET

Az új biodinamikus szövetség létrejöttéről

Demeter International néven 22 éven keresztül állt fenn és működött az a nemzetközi szervezet, melynek alapításában kiemelkedő szerepet játszott Susanna Küffer-Heer és Thomas Lüthi.

Érdemes felidézni az 1997-es alapító országokat: Ausztria, Ausztrália, Brazília, Kanada, Dánia, Egyiptom, Finnország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Svédország, Svájc és az Egyesült Államok. Később csatlakozott hozzájuk - tagként Szlovénia, majd Spanyolország és két évvel ezelőtt India is.

2019-ben a fentieken túl további két ország volt tagja a szervezetnek, úgynevezett vendég-tagként, Argentína és Magyarország, utóbbi 2007-óta.

A Demeter International teljes jogú tagjai azon országok lehettek, amelyek önálló Demeter tanúsítási joggal és az ehhez szükséges szervezeti akkreditációval bírnak.

Időközben Írország - a Demeter márka tanúsítása tekintetében - az Egyesület Királyság biodinamikus Egyesületének védőernyője alá került, míg Kanada néhány évvel ezelőtt vendégtagi státuszt kért.

A fentiekkel párhuzamosan 2002-ben megalakult egy másik nemzetközi szervezet, az IBDA – Nemzetközi Biodinamikus Egyesület is. Részben hasonló céllal, mint a Biodinamikus Kutatókör, a “Forschungsring” Németországban, de nemzetközi működési területtel, hogy lássa el a Demeter védjegy, a biodinamikus név védelmét világszerte. Ebben az egyesületben több olyan tagország mellett, ahol Demeter (tanúsító) szervezet is működött már, megtalálhatók a biodinamikus élet területén fejlődő országok közül Peru, Kolumbia, Mexikó, de itt volt tag Szerbia is. Fontos megemlíteni, hogy az IBDA ma – az átalakulást követően - is a Demeter védjegy bejegyzett tulajdonosa, Svájcban.

A Forschungsring/Kuatókör Rudolf Steiner koberwitzi mezőgazdasági előadásait követően és az erre vonatkozó útmutatásának megfelelően jött létre Darmstadban. A “Demeter”- Biodynamic név 1928 óta létezik és ennek a nemzetközi jog szerinti védelme folyamatos kihívás, de nem mindig sikeres és nem minden esetben finanszírozható feladat. Volt egy jellemző eset, amikor egy olasz autómárka került volna piacra “Biodynamic” típus-névvel, ezt sikerült megegyezéssel elhárítani. Ugyanakkor például sajnos – nem ok nélkül nevén nevezve: Monsanto “Giant Biodynamic” óriás paradicsom fajtája nevének megváltoztatására tett kisérlet kudarcba fulladt.

Ha csak Magyarországra tekintünk: az elmúlt 10 évben is volt e témában Egyesületünknél néhány érdeklődő, információt kérő hivatalos jogi megkeresésű level, majd idővel már elmaradtak a”Demeter” hazai védelmére tett kísérletek. Nálunk ugyanis a Demeter úgyanúgy jelent család, vagy akár keresztnevet is, sőt több ilyen nevű vállalkozás is működik.

Azonban a Demeter védjegy, a jól ismert narancssárga logo  Magyarországon is védett.

A fenti két szervezet tagsága között több átfedés is volt, azaz több ország mind a két szervezetben képviselte magát.  Korábban ez valahogy cél is volt: a Nemzetközi Biodinamikus Egyesület inkább a jogi, másrészt a közösségi - mozgalmi, míg a Demeter International erősebben az ugyancsak közösségi, de gazdasági közösségi részt képviselte. A szellemi alapokat mindkét szervezet esetében a Goetheanum Mezőgazdasági szekciója hordozta és hordozza a mai nap is. Mindezek mellett működött - a hétköznapi gyakorlatban mindenképpen - a Biodinamikus Tanács, a Biodynamic Council, hivatva koordinálni, összefogni a felsorolt szervezetek közös területeit.

Az elmúlt években kiderült, hogy ez a konstrukció bizonyos értelemben elzárja azon országokat, amelyek csak egyik, vagy csak másik szervezetnek a tagjai, elzárja őket a valójában egy biodinamikus közösséghez való teljes értékű hozzátartozástól. És ez túlmutat azon, hogy egy országban az önálló Demeter tanúsításnak a feltételei fennállnak vagy nem.

Ez Magyarország, de Argentína esetében is így volt, így van. Magyarország az önálló Demeter tanúsításhoz vezető utat követi, de ezidáig az akkreditációt nem kérvényezte, bár az erre vonatkozó átalakulást több éve már, hogy elkezdte. Ugyanakkor az elmúlt 12 évben a Demeter International vendégtagjaként jelen voltunk a Demeter nemzetközi biodinamikus szervezetben. Az IBDA országok hasonlóan nem léphettek az önálló Demeter akkreditáció útjára, miközben a biodinamikus/Demeter termelés ott is jelentősen fejlődött. A biodinamikus világ – a gazdálkodók, a feldolgozók, a kereskedők és a fogyasztók közössége - a biodinamikus élelmiszerek piacával együtt alakult át az elmúlt években. Nálunk ennek jelentősen kisebb a lenyomata, de érezhető. Nemzetközi szinten egyre nagyobb igény van – hangsúlyozva, hogy továbbra is és elsősorban a nyugati típusú országokban – azon Demeter minősített élelmiszerekre, amelyek éppen ezen Európától távoli országokban teremnek: az egzotikus gyümölcsök, a banán, a mango, a  papaya, valamint a kávé és tea, de hasonlóan egyes fűszer és gyógynövények is. Gondoljunk csak Dél- és Közép Amerikára… a Csendes óceáni országokra, ahonnan ezek java részt származnak. És hasonlóan Kelet ázsia is megjelent – Indián kívül Kína is - a nemzetközi biodinamikus életben.

Két évvel ezelőtt a Demeter International Svájcban tartott közgyűlésén született meg a döntés, melynek eredményeként elindult az a folyamat, amely egy Új Szövetség létrehozását tűzte ki célul. Ez az Új Szövetség hivatott egyesíteni a Demeter International és a Nemzetközi Biodinamikus Egyesület tagjait és fórumait.

Az előkészítő munkák java jogi területen zajlott, így az új alapító okirat létrehozása, vagy a jelentkező új kérdések tisztázása is – egyebek között, hogy EU-n kívüli és EU-n belüli szervezetek fúziója milyen formában lehetséges. Mindez az érintett tagországok és vendégtagországok aktív bevonásával, a lépésekről történő folyamatos tájékoztatás mellett történt.

A 2020 februárjában megrendezett dornachi Mezőgazdasági konferencia keretében megtartott rendkívüli Demeter International közgyűlés döntésével létrejött az új szervezet – amely jogi oldalról tekintve a Demeter International nevének megváltoztatása és alapító okiratának átalakítása révén jöhetett létre. A cél az volt, hogy minden ország biodinamikus, Demeter szervezete közös, nemzetközi ernyőszervezet alá kerüljön. Így válnak ennek az Új Szövetségnek immár teljes jogú tagjává a biodinamikus impulzust képviselő és fenntartó szervezetek éppúgy, mint az akkreditációval és tanúsítási jogosultsággal rendelkező országos szervezetek is. A tanúsítás vonatkozásában a korábbi kettősség továbbra is megmarad – szükséges a tanúsító iroda és az akkreditáció megléte.

A két impulzus egy szervezetbe történő összevonása az új névben is tükröződik:

Biodinamikus Szövetség – Demeter International (Biodynamic Federation – Demeter International).

A jogfolytonosság igen lényeges elem, azaz minden, a Demeter International által élő szerződés, pénzügyi és jogi kötelezettség folytatódik a Szövetségben, amely a Demeter International jogutódja.

A Demeter tanúsítás a megalakult Szövetségben a korábbiakhoz hasonló formában lesz elérhető. Az eddig is önállóan tanúsító országok ezt továbbra is önállóan végzik majd.  Azon országok, amelyek nem rendelkeznek önálló Demeter tanúsítási joggal, továbbra is a Szövetség keretein belül működő Nemzetközi Minősítő Irodához (ICO) fognak kapcsolódni - ahogy ez Magyarország esetében eddig is történt.

Fontos elem még, hogy az IBDA (Nemzetközi Biodinamikus Egyesület) jogilag továbbra is fennáll, mert a Demeter védjegyjogok az IBDA-ban vannak regisztrálva, azok nem ruházhatók át. Az IBDA bejegyzett székhelye Svájcban található.

Az IBDA az egyesüléssel bizonyos tekintetben elveszíti szervezeti függetlenségét, - ugyanakkor tagjai automatikusan az új Szövetség tagjává válnak. Azt is mondhatjuk: Az új Szövetség a Demeter International (DI) és az IBDA egyesülése. A Szövetség működését tekintve demokratikus szervezet.

Az eddigiekhez képest fontos újítások a következők:

Minden tagországnak egy szavazata van. Ha egy országból több tagszervezet is jelen van, akkor képviselőik megállapodnak a szavazat kezelésében. (Megjegyzésként: eddig a Demeter Internationalban 500 szerződött partnerig 1 szavazati jog járt, így pl. Németországnak 6 szavazata volt.)

A Szövetség elnöksége 8 tagból áll, amiből 1 hely mindig a Goetheanum Mezőgazdasági Szekciójának képviselőjét jelenti. A feladat továbbra is az egyes országok fejlődésének biztosítása, a fiatalok ösztönzése. A megbízható tanúsítás fenntartása, a piac erősítése – párhuzamosan a biodinamikus impulzusok terjesztésével – mindezek az újonan létrejött Szövetség céljai. Ebben és ezek mellett fontos cél a jövőben is a szoros együttműködés folytatása a Mezőgazdasági Szekcióval.

Az alapítás tehát lezajlott február 8-án, Dornachban, a változások bejegyzése folyamatban van. A szövetség fent leírt megalakítása az alakuló ülésen egységesen került megszavazásra.

Az átalakulás kidolgozóinak határozott véleménye szerint a Szövetség megalakulása egy lépés, egy kölcsönös nyitás Európa és a világ többi része, vagy másként fogalmazva: az eddig egymástól távolinak tűnt fejlettebb és fejlődő szervezetek között. Ennek segítségével világszerte erősödhet a biodinamikus és a Demeter-mozgalom. Az új konstrukció egyensúlyt kíván felállítani a biodinamikus termelési helyek és a termékek fogyasztási helyei közt. Mindez - az erre vonatkozó előzetes várakozások és kijelentések alapján - nagy lépés lehet a Földünket támogató koberwitzi impulzus szélesebb körű megjelenése felé.

A magyarországi biodinamikus élet helyzetére tekintve:

A Demeter általi tanúsítással rendelkező gazdaság 2019 szeptemberében 21 volt. Ezen kívül további 5 a Demeter Intarnationallal szerződött és átállásban lévő, de minősítést még el nem ért gazdaságok száma. Mindezen túl vannak a biodinamikusan gondolkodó és termelő kertészeink, szőlészeink, akik a nemzetközi listákon nem jelennek meg, mivel kertjüket, kisebb gazdaságukat nem minősítik, sok esetben sem ökológiai, sem biodinamikus/demeter területen.

A Biodinamikus Egyesületi tagságával minden tagunk részévé válik a hazai biodinamikus közösségnek és azáltal az új nemzetközi Szövetségnek is.

Tényként kezeljük, hogy a hazai “Demeter” termelők döntően külföldi piacra értékesítik termékeiket. Ebben az esetben meg kell kérdeznünk, hogy a 90-es években hangoztatott regionalitás vajon miért kerüli el éppen ezen – számunkra is – legkiemelkedőbb értékkel bíró élelmiszert termelő águnkat?

Tanulságos lenne végiggonolni, hogy az egyszerűen csak élvezeti cikknek nevezett termékeken túl az itthon előállított élelmiszerek - gabonafélék, kenyér-és pékáruk, zöldségek és gyümölcsök, tojás, hús és tejtermékek - hazai fogyasztását miképp tudnánk támogatni? Felmerül a feldogozó üzemek hiánya, és ezzel párhuzamosan a pozitív üzleti kilátás, de a sokszor a tőke hiány is. A feldolgozás, a feldolgozott termékek ugyanolyan szigorú ellenőrzési rendszerben kerülnek minősítésre, mint az élelmiszer termelésének ellenőrzési folyamata. A biodinamikus élelmiszerekre való igény nem a “jóléti ország” besorolás meglététől függ, - attól jóval távolabb mutat, - ezért sürgető feladatunk a hazai piacra történő termelés előmozdítása és ezzel párhuzamosan a biodinamikus, lehetőség szerint Demeter minősítéssel rendelkező termékek fogyasztásának ösztönzése - a termelők és a tudatos fogyasztók összekapcsolása. Egyensúly megteremtésére van szükség a hazai fogyasztásra kerülő és a külföldre kerülő biodinamikus termékek területén. A külföldre exportált alapanyagok - már feldolgozott termékként, gyümölcslevek, müzlik vagy más termékek formájában - sok esetben az itthoni bio-piacokon, bio-boltokban jelennek meg a külföldi kereskedő hálózatok közvetítésével.

Az eddigi eredményekre alapozottan tevékenységünkkel igyekszünk tovább erősíteni a közvetlen értékesítésre és a hazai piacokra fókuszáló biodinamikus termelők és fogyasztóik körét.

 

Mezei Mihály

elnök

Biodinamikus Kh Egyesület